Princip rada brodskog klima uređaja

objavljeno u: Novosti | 0

Ovaj neovisan klima uređaj sastoji se od četiri glavna dijela i rashladnog sredstva koje cirkulira unutar sustava.

Ventilator usiše topli zrak iz kabine preko rebara isparivača u kojima zrak predaje svoju toplinu rashladnom sredstvu. Rashladno sredstvo se isparava, pretvara se u plin i apsorbira toplinu iz zraka u kabini.

Kompresor zatim komprimira plinovito rashladno sredstvo i gura ga u vanjske cijevi kondenzatora. Crpka morske vode osigurava protok hladne morske vode kroz unutarnju cijev kondenzatora. Uslijed toga rashladno sredstvo se hladi i pretvara se u kondenzat. Sustav predaje toplinu morskoj vodi koja se ispušta natrag u more. Tečno rashladno sredstvo zatim struji preko cijevi isparivača i cijeli ciklus se ponavlja.

Apsorbiranjem topline iz zraka u kabini se smanjuje temperatura zraka. Ohlađen zrak struji preko zrakovoda i izlazi preko izlazne rešetke (ispuh).

U režimu grijanja ciklus je obrnut i rashladno sredstvo struji u obrnutom smjeru preko povratnog ventila. Morska voda u kondenzatoru predaje svoju toplinu rashladnom sredstvu koje ovu toplinu predaje zraku koji preko isparivača struji u kabinu. Temperatura morske vode izravno utječe na učinkovitost klima uređaja.

Ovaj klima uređaj učinkovito hladi zrak na brodu kod temperature vode ispod 35 °C (95 °F) i zagrijava zrak kod temperature vode iznad 4,4 °C (40 °F).

BRODSKI KLIMA UREĐAJ